TESTY PSYCHOLOGICZNE

Przedstawiam propozycję testów do zastosowania w procesie rekrutacyjnym:

 1. kwestionariusz temperamentu (FCZ-KT), bada takie wymiary, jak:
 • wytrzymałość, na ile osoba badana potrafi długo i wytrwale pracować w trudnych warunkach
 • aktywność
 • odporność emocjonalna
 • umiejętność przystosowywania się do zmian, adaptacja do zmieniających warunków
 • impulsywność, skłonność do ryzyka

czas badania  ok 30 min,

 1. kwestionariusz inteligencji emocjonalnej (PKIE)

Inteligencja emocjonalna ma wpływ na efektywne funkcjonowanie człowieka  w sferze społeczno-emocjonalnej. Jest to zbiór zdolności służących do odczytywania znaczeń emocjonalnych i uwzględniania ich w rozumowaniu i rozwiązywaniu problemów. Odgrywa znaczącą rolę w jakości kontaktów z innymi ludźmi, efektywnej komunikacji z innymi.

Kwestionariusz wskazuje na ogólny wynik inteligencji emocjonalnej, a także wskazuje na cztery składowe tegoż wymiaru:

 • akceptowanie, wyrażanie i wykorzystywanie własnych emocji w działaniu
 • empatia, czyli rozumienie i rozpoznawanie emocji u innych ludzi
 • kontrola, także poznawcza nad własnymi emocjami
 • rozumienie i uświadamianie sobie własnych emocji

czas badania ok 20 min.

 1. kwestionariusz osobowości NEO-FFI, który bada:
 • neurotyzm, który jest rozumiany jako umiejętność radzenia sobie z emocjami negatywnymi, jak lęk, złość (odporność emocjonalna)
 • ekstrawersję/introwersję, która mówi o ilości i jakości kontaktów interpersonalnych, w tym komunikatywność
 • otwartość na doświadczenie, a więc chęć zgłębiania wiedzy, otwartość na wyzwania. Otwartość wiąże się, z preferowaniem zawodów, które wymagają kreatywności, pracy badawczej i intelektualnej
 • sumienność, w rozumieniu jakości, dokładności wykonywanych zadań
 • ugodowość, a więc nastawienie na rywalizację versus kooperację

czas badania – ok 20-30 min

4.kwestionariusz człowiek w pracy: jest on przeznaczony do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy. Cecha ta określa w jakim stopniu człowiek wiąże efekty swoich działań i przebieg kariery z czynnikami zewnętrznymi versus podmiotowymi.

Test wskazuje na aspekt umiejscowienia kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.

Osoby z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli okazują się mniej chętne w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich kontaktów z innymi, mniej ufne, bardziej są skłonne do oszukiwania, są mniej skłonne do udzielania pomocy, bardziej autorytarne i dogmatyczne.

Osoby z poczuciem kontroli wewnętrznej cechuje większa aktywność społeczna, zdolność wpływania na postawy innych, samodzielność, niezależność. Ogólnie można powiedzieć, że osoby takie są efektywniejszymi pracownikami, są bardziej zaangażowani i samodzielni.

czas badania – ok 15 min